O NAS

 

Fundacja Matuzalem niesie pomoc człowiekowi potrzebującemu. Pracujemy z rodzinami, osobami starszymi oraz z opiekunami osób w podeszłym wieku. Diagnozując potrzeby skupiamy się przede wszystkim na niesieniu pomocy mieszkańcom małych miasteczek i obszarów wiejskich.

W naszych głowach pomysł Fundacji Matuzalem wykluwał się długo i powiązany był z doświadczeniem długoletniej pracy terapeutycznej, mediacyjnej, socjalnej z rodzinami i z osobami starszymi.

MISJA
I WIZJA

Misja i wizja Fundacja Matuzalem to grono przyjaciół, którzy realizując swoje życiowe pasje i zawodowe kompetencje chcą nieść pomoc ludziom potrzebującym.

Tam, gdzie różnego rodzaju wykluczenie i mrok niemocy w ludzkim życiu zasiewamy optymizm i nadzieję. Wierząc, że dobro zwycięża
zło! Czy to depresja czy inne dolegliwości związane ze sferą psychiczną człowieka, czy obciążenie związane z pokorną pracą przy chorym lub
niepełnosprawnym członku rodziny, każdy potrzebuje wytchnienia i zmiany perspektywy. Pomagamy w tym, wspieramy i towarzyszymy.

MISJA

Pracujemy na rzecz wyrównywania dysproporcji pomiędzy małymi miastami oraz obszarami wiejskimi a dużymi ośrodkami miejskimi w obszarze dostępu do pomocy psychologicznej. Chcemy poszukiwać, uczyć się i wdrażać nowe, alternatywne formy opieki nad seniorami i osobami niepełnosprawnymi. Ważne są dla nas kobiety i ich prawa, ale chcemy o nie walczyć w oparciu o wartości z których wypływa nasza europejska cywilizacja. Stawiając w centrum człowieka i pracując na rzecz jego afirmacji, chcemy jednocześnie pokazywać wartość postaw proekologicznych.

WIZJA

Marzy się nam świat, w którym osoby starsze pozostają w obszarze swojego dotychczasowego środowiska i są w nim obdarzone troskliwą opieką i wsparciem.

Chcemy pracować na rzecz takiej Polski, w której niezależnie gdzie się żyje, życiowe problemy nie są tematami tabu i gdzie ludzie w atmosferze zaufania i dialogu poszukują rozwiązań i mogą znaleźć profesjonalną pomoc i wsparcie.


NASZ ZESPÓŁ

FUNDACJA MATUZALEM

Marcin Frelek

Prezes fundacji matuzalem Koordynator Projektów

Absolwent zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, aktualnie studiuje finanse i rachunkowość na SGH oraz MBA. Do niedawna zawodowo związany z sektorem finansowym m.in. z GPW. Od najmłodszych lat jest zagorzałym fanem piłki nożnej, pasjonatem sportów zimowych oraz historii najnowszej. Szczególnym obszarem jego zainteresowań jest historia Państwa Podziemnego. Fundacja Matuzalem to dla mnie mądre pomaganie. Od zawsze kieruje się zasadą, że tylko przez działalność oddolną, wspierającą i skierowaną do tych, którym z różnych obiektywnych racji może grozić realne wykluczenie, można zmieniać na lepsze nasze otoczenie i Polskę.

Sergiusz Dębecki

wiceprezes Fundacji Matuzalem ekspert i psychoterapeuta w Fundacji Matuzalem

Praca z drugim człowiekiem to dla niego spotkanie i coś co daje nieprawdopodobnie dużo siły. Pozwala też zwyciężać zło siłą dobra. Jestem absolwentem PWTW. Studiowałem również etykę więzi międzyludzkich na wydziale Filozofii Chrześcijańskiej UKSW. Odbyłem szkolenia z mediacji przy Polskim Centrum Mediacji. Jestem psychoterapeutą w trakcie certyfikacji – swoje kompetencje rozwijam we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem. W dotychczasowej, wieloletniej, pracy zawodowej skupiałem się przede wszystkim na pracy ze studentami z całymi rodzinami, małżeństwami, młodzieżą szkolną i seniorami. Starałem się uważnie wsłuchiwać w ich problemy; kierując się zawsze uważnością i spersonalizowanym podejściem, przesiąkniętym akceptacją i zrozumieniem drugiego człowieka. Pracę na rzecz powołanej przez siebie Fundacji Matuzalem traktuje jako pasję, chcąc pomagać tym, którzy tej pomocy naprawdę potrzebują.

dr Joanna Pracka

główny ekspert ds. naukowo-badawczych Fundacji Matuzalem

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, wykładowca akademicki, psycholog, psychoterapeuta w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego certyfikowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyła liczne kursy i szkolenia terapeutyczne, m.in. Trening Zastępowania Agresji, Dialog Motywujący, Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień. Pracowała jako psycholog w Stowarzyszeniu Przyjaciół Integracji, gdzie prowadziła m.in. warsztaty dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, grupy wsparcia oraz szkolenia dla różnych instytucji. Obecnie od wielu lat pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi i młodzieżą z problemami rozwojowymi oraz z ich rodzicami. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia dla studentów z różnych obszarów psychologii, m.in. z psychologii rozwoju osobistego, rozwojowej,
klinicznej, diagnozy sprawności poznawczych. „Staram się łączyć wiedzę z jej praktycznym zastosowaniem. Możliwość towarzyszenia drugiemu człowiekowi w jego rozwoju i pracy nad sobą jest dla mnie zaszczytem i źródłem nieustającej inspiracji.”

dr Katarzyna Uklańska

Ekspert think tanku fundacji matuzalem

Socjolog, doktor nauk społecznych, obecnie wykładowca akademicki. Pracowała w Urzędzie Statystycznym w Warszawie oraz w Mazowieckim Obserwatorium Rynku Pracy. Brała udział w projektach naukowo-dydaktycznych, w których m.in. prowadziła zajęcia z zakresu zarządzania projektami w sferze kultury (POWR), a także współpracowała przy projektach związanych z podnoszeniem kompetencji wśród nauczycieli akademickich  (POWR). Współpracowała przy opracowywaniu ekspertyzy dotyczącej możliwych skutków społecznych zamknięcie Kompleksu Kopalni i Elektrowni Turów. Projektuje i współorganizuje badania socjologiczne, m.in. wśród młodzieży akademickiej. Jest autorką i współautorką monografii, artykułów naukowych i rozdziałów w monografiach naukowych. Jako wykładowca akademicki prowadzi zajęcia dla studentów z socjologii (m.in. socjologii cyberprzestrzeni, socjologii organizacji) oraz zarządzania (m.in. ewaluacja i audyt, zarządzania projektami według metod PRINCE2). Zainteresowania naukowe koncentruje wokół kultury konsumpcji, młodzieży, jej wartości i oczekiwań wobec pracy i studiów.

Karol Kozerski

główny ekspert ds. edukacji i psychoterapeuta Fundacji Matuzalem

Psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, pedagog i teolog. Po ukończeniu 6 letnich studiów filozoficzno-teologicznych na wydziale teologii UKSW w Warszawie, rozpoczął pracę blisko człowieka. Zdobył doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodymi ludźmi jako nauczyciel. Zawsze starał się rozumieć swoich uczniów i towarzyszyć im w ich procesie rozwoju intelektualnego jak i duchowego. Swoje kompetencje psychoterapeutyczne rozwija w Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. Praca na rzecz Fundacji Matuzalem jest dla niego wyzwaniem i możliwością realizowania pomocy osobom potrzebującym przede wszystkim dotkniętym ryzykiem wykluczenia i mieszkającym na obszarach wiejskich. Na co dzień pracuje w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Gostyninie jako instruktor terapii zajęciowej i jest bardzo doświadczonym społecznikiem działającym od ponad 10 lat na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich. Pracując ze społecznością lokalną koncentruje się na przeciwdziałaniu wykluczeniu i stereotypom m.in. dotyczącym problemów natury emocjonalnej i skutkom uzależnień.

dr Marcin Klimski

Ekspert think tanku fundacji matuzalem​

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Instytucie Pedagogiki oraz wykładowca na kierunku ochrona środowiska w Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Jego zinteresowania naukowo-badawcze skupione są na edukacji globalnej, edukacji ekologicznej oraz etyce środowiskowej wraz z ich odniesieniami do działań w sferze społeczno-przyrodniczej. Od 2016 roku Członek Komisji Bioetycznej przy Wojskowym Instytucie Higieny i Epidemiologii im. Gen. Karola Kaczkowskiego. Uczestnik projektów, m.in. „Zmiany klimatu a społeczeństwo”, „Od przygody do wiedzy: świat wokół nas”, „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych, „Kościół wobec kryzysu ekologicznego. W 30. rocznicę listu pasterskiego Episkopatu Polski nt. ochrony środowiska”, „Monitoring środowiskowy i mediacje w konfliktach ekologicznych”. Jest członkiem RCE Warsaw Metropolitan – Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, zorientowanego na edukowanie obywateli w kwestii zrównoważonego rozwoju. Uczestnik podróży studyjnej Transformacja energetyczna i przemiany strukturalne (Nordrhein-Westfalen, Deutschland). Autor ekspertyz (m.in. dla Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska) i scenariuszy zajęć lekcyjnych z zakresu edukacji ekologicznej, mających na celu wzrost świadomości ekologicznej. Aktualnie uczestnik zespołu merytorycznego zadania pn. Program wsparcia psychologiczno- pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli, w projekcie finansowanym ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wykonawca ekspertyz na zlecenie Standard Systems Sp. z o. o., w ramach realizacji umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

W mojej opinii, współcześnie problemy środowiskowe wymagają systemowego podejścia uwzględniającego relacje człowieka z przyrodą. Jest to szczególne wyzwanie dla edukacji, która stanowi jeden z zasadniczych mechanizmów rozwoju. Tempo zachodzących zmian w dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, politycznego oraz w środowisku naturalnym wymagają natychmiastowych działań podnoszących społeczną świadomość zagrożeń z tym związanych.

Justyna Kamińska

grafik Fundacji Matuzalem oraz koordynator projektu "Tworzymy Dom Seniora Fundacji Matuzalem"

Od 23 lat zajmuje się grafiką komputerową. Jest wulkanem energii i pomysłów oraz ma niespożyte siły do ich realizacji. Bardzo ważny jest dla niej kontakt z drugim człowiekiem. Od 20 lat wolontariacko pomaga starszym osobom.  Jest koordynatorem tworzącego się projektu domu seniora w którym opieka nad osobami starszymi, opierać się będzie na rodzinnej atmosferze oraz wcielaniu w życie alternatywnych form pomocy senioralnej.

dr Agnieszka Klimska

Ekspert think tanku fundacji matuzalem​

Doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, adiunkt w Instytucie Filozofii i Instytucie Pedagogiki, wykładowca akademicki w Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą zrównoważonego rozwoju (jego aspektów edukacyjnych, etycznych, aksjologicznych i implikacji praktycznych), filozofii środowiska, etyki i edukacji globalnej. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych oraz scenariuszy zajęć i ekspertyz (m.in. na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Światowego Ruchu Katolików na rzecz Środowiska) z zakresu zrównoważonego rozwoju. Wykonawca i ekspert projektów dotyczących zrównoważonego rozwoju, edukacji ekologicznej oraz circular economy. Współtwórca RCE Warsaw Metropolitan – Centrum Eksperckiego na Rzecz Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, podejmującego działalność edukacyjną społeczeństwa oraz od 2020 roku ekspert programu „Climate Leadership”, mającego na celu budowanie społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz neutralności klimatycznej i zrównoważonego rozwoju. Od 2021 roku zaangażowana w projekt. Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli (finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki) oraz działania związane z problematyką społeczną sprawiedliwej transformacji energetycznej (na zlecenie Standard Systems Sp. z o. o. w ramach realizacji umowy z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.).

Strategie zrównoważonego rozwoju wymagają zaangażowania jak największej liczby osób, którym nieobojętne są losy przyszłych pokoleń. Staram się, aby moja działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna i praktyczna przyczyniała się do wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju 2030, a przede wszystkim uświadamiała społeczeństwo w zakresie potrzeby podejmowania odpowiedzialności za dobro wspólne – przyszłe dobro środowiska społeczno-przyrodniczego.

Iwona Zawacka

Ekspert think tanku fundacji matuzalem​

Psycholog, socjoterapeutka  i psychoterapeuta psychoanalityczno  – psychodynamiczny w trakcie
4 letniego kursu we Wrocławskiej Fundacji Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, którego jestem członkiem. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe  zdobyła pracując zarówno z dorosłymi jak i z młodzieżą. Jako psycholog Niebieskiej Linii w Warszawie pomagała osobom doznającym przemocy.  W Fundacji Nagle Sami zajmowała się terapią osób będących w żałobie. Obecnie pracuję jako psycholog w liceum integracyjnym w Warszawie. Tam prowadzi terapię indywidualną młodzieży. Prywatnie jest szczęśliwą mężatką oraz matką dwójki niesamowitych pociech. Jej głównym zainteresowaniem jest psychologia i psychoterapia. Ceni rozwój osobisty oraz pracę nad sobą.
W Fundacji Matuzalem odpowiada za wsparcie psychoterapeutyczne online dla kobiet, które chcą zajść w ciążę, są w trakcie jej trwania czy też w połogu. Zajmuje się też blogiem Fundacji poświęconym ciałopozytywności i normalizacji połogu, prowadząc miedzy innymi grupę na FB. Oferuję pomoc w sprawach codziennych i nie tylko, a także wsparcie w obliczu nadchodzących zmian w życiu.

dr Wojciech Klimski

Ekspert think tanku fundacji matuzalem​

Doktor nauk społecznych w dziedzinie socjologii, wykładowca akademicki. Zajmuje się problematyką religijności, organizacji religijnych oraz tematyką małych grup i społeczności lokalnych. Członek Pracowni Badawczej Polskiego Pomiaru Postaw i Wartości. Prowadził badania nad etosem grup zawodowych, aksjologią młodzieży akademickiej, szkół średnich, a także mieszkańców Warszawy i archidiecezji warszawskiej. Stypendysta Santander Scholarships, posiada doświadczenie w realizacji grantów naukowych. Autor monografii i artykułów naukowych.

Patrycja Gorczyca

ekspert Fundacji Matuzalem w projekcie Macierzyństwo dziś i jutro.

Jako coach prowadzi indywidulane sesje coachingu według standardów International Coach Federation oraz zgodnie z metodyką CoachwiseTM. Jako praktyk biznesu i sprzedaży wspiera organizacje we wprowadzaniu pozytywnych zmian, realizacji skutecznej sprzedaży oraz w budowaniu strategii poprzez warsztaty rozwojowe, szkolenia oraz coaching grupowy. Jako trener FRIS® pomaga udziom w odkryciu i zrozumieniu ich sposobu myślenia i działania oraz organizacjom w budowaniu skutecznych zespołów oraz efektywnej rekrutacji pracowników. Jako trener Metody Biegun Marka Kamińskiego pracuje z dziećmi oraz dorosłymi nowatorską Metodą 10 kroków zarówno na Obozach Zdobywców Biegunów jak również na warsztatach rozwoju osobistego dla dzieci oraz dorosłych. Od lat z powodzeniem łączy pracę zawodową na GPW z pracą coachingową oraz działalnością wolontariacką w różnych organizacjach.

.

POBIERZ NASZ STATUT

ADRES

Ul. Jana Pawła Woronicza 32/6
02-640 Warszawa

NIP: 7972074024

REGON: 387465147

Kontakt

kontakt.fundacjamatuzalem@gmail.com

nr. tel.: 667 928 686